OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 25.04.2022 09:30:26 

Materská Škola Seňa

DENNÝ PROGRAM

 PREVÁDZKA V MŠ 

   MATERSKÁ ŠKOLA JE V PREVÁDZKE V PRACOVNÝCH DŇOCH V DOBE 

  od 6.30 do 17.00 hod.

DENNÝ PORIADOK

FORMY DENNÉHO PORIADKU

Hry a činnosti podľa výberu detí

 • námetové a tematické hry
 • konštruktívne hry
 • kruhové hry
 • individuálne jazykové chvíľky
 • ranný kruh
 • rozhovory, diskusie
 • práca s knihou 
 • vzdelávacia aktivita

 

Vzdelávacia aktivita

 • z oblasti Jazyk a komunikácia
 • z oblasti Matematika a práca s informáciami
 • z oblasti Človek a spoločnosť
 • z oblasti Človek a svet práce
 • z oblasti Človek a príroda
 • z oblasti Umenie a kultúra
 • z oblasti Zdravie a pohyb

Zdravotné cvičenie

 • zdravotné cviky
 • dychové a relaxačné cvičenia
 • posilňovacie cvičenia
 • pohybové hry
 • vzdelávacia aktivita 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

 • osobná hygiena
 • stolovanie
 • desiata od 8.30 hod.
 • obed od 11.30 hod.
 • olovrant od 14.30 hod.

Pobyt vonku

 • voľné hry
 • vychádzka
 • pozorovanie
 • exkurzia
 • pohybové hry
 • vzdelávacia aktivita

Odpočinok

 • odpočinok na lôžku minimálne 30 minút