OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 25.04.2022 09:30:26 

Materská Škola Seňa

TLAČOVÉ SPRÁVY

MATERSKÁ ŠKOLA, SEŇA 200

 

 

Správa  o výchovno -  vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

 

Materská škola Seňa 200

Školský rok 2020/2021

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Valéria Čomová

 

 

OBSAH:

VYJADRENIE RADY ŠKOLY

STANOVISKO ZRIAĎOVATEĽA

VÝCHODISKÁ A PREDPOKLADY

 

1. Údaje o škole

2. Údaje o zriaďovateľovi

3. Informácie o činnosti rady školy a činnosti poradných orgánov riaditeľa školy

4. Údaje o počte detí

5. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov   pedagogických zamestnancov školy

6. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

 7. Informácie o projektoch do ktorých bola škola zapojená

 8.Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy

  9. Oblasti s dobrými výsledkami a oblasti, v ktorých sú nedostatky

 

 

 

VYJADRENIE RADY ŠKOLY

Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť- neschváliť Správu  o výchovno -  vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Seňa 200, za školský rok 2020/2021.

Prerokované na Rade školy dňa:

 

............................................................

Predseda Rady školy pri MŠ Seňa 200

 

STANOVISKO ZRIAĎOVATEĽA

 

Zriaďovateľ Materskej školy, Seňa 200 schvaľuje  - neschvaľuje Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Seňa 200, za školský rok 2020/2021.

 

 

V Seni  dňa...............                                          ......................................................

                                                                                      Ing. Marcela Gallová

                                                                                       starosta Obce Seňa

 

 

VÝCHODISKÁ A PREDPOKLADY

 

Správa je vypracovaná v zmysle:

1. zákona Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 312/2013 Z . z. , ktorý ustanovuje obsah Správy o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

2. vyhlášky 435/2020 Z. z. MŠVV a Š SR z 18. decembra 2020

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

 

3. plánu práce Materskej školy Seňa 200, na školský rok 2020/2021,

 

4. analýzy výchovno- vzdelávacích činnosti v jednotlivých triedach Materskej školy, Seňa 200, 2020/2021.

 

 

Predkladá:

Mgr. Valéria Čomová

riaditeľka MŠ Seňa

 

 

1. Údaje o škole

Názov školy:        Materská škola Seňa 200

Adresa školy:       Seňa 200, 044 58 Seňa

Telefónne číslo:    +421 55 6962221,

Webová stránka:   www.mssena.wbl.sk

Facebooková stránka školy: Materská škola Seňa (pre uzatvorenú skupinu)

Adresa elektronickej pošty: Materská škola Seňa 200

Forma hospodárenia: škola bez právnej subjektivity

Riaditeľ školy: Mgr. Valéria Čomová

Poradné orgány školy:

1.Rada školy, ktorej sa funkčné obdobie skončilo 17.4.2020:

Mgr. Mária Vargová- predseda rady školy, delegovaná za pedagogických zamestnancov školy.

Členovia:

Mgr. Katarína Domonkošová – delegovaná za zriaďovateľa,

Eva Horváth - delegovaná za rodičov,

Ing. Jana Sedláková – delegovaná za rodičov,

Helena Ivanková – delegovaná za nepedagogických zamestnancov školy.

Pre pandemickú situáciu sa nová Rada školy nevolila, na základe odporúčania MŠVVaŠ SR (zákaz zhromažďovania sa). Funkčné obdobie rady školy sa predĺžilo do času, keď bolo možné vykonať nové voľby do Rady školy počas stretnutia rodičov.

Členovia Rady školy zvolení v apríli / v máji 2021:

Mgr. Mária Vargová -predseda rady školy,

Mgr. Katarína Domonkošová – delegovaná za zriaďovateľa školy,

Ing. Štefan Čamaj- delegovaný za zriaďovateľa školy

Júlia Šnír – delegovaná za pedagogických zamestnancov školy,

Katarína Galková – delegovaná za nepedagogických zamestnancov školy,

Tomáš Benedik – delegovaný za zákonných zástupcov detí,

Bc. Mária Sedláková - delegovaná za zákonných zástupcov detí,

Ing. Veronika Švábová – delegovaná za zákonných zástupcov detí,

Bc. Jaroslava Limáneková- delegovaná na zákonných zástupcov detí.

2.Pedagogická rada:

Mgr. Čomová Valéria – riaditeľka MŠ,

Domonkošová Petra-  triedna učiteľka,

Gunglová Nikola DiS.art. – triedna učiteľka

Šoltésová  Monika- triedna učiteľka,

Šnír Júlia – triedna učiteľka,

Mgr. Vargová Mária -triedna učiteľka,

Gálffyová Etela – učiteľka,

Krajňáková Eva- učiteľka,

Bc. Petiová Eva –učiteľka,

Vargovčáková Margita- učiteľka,

Cibuľová Nikola – učiteľka, materská dovolenka, rodičovská dovolenka

3.Metodické združenie

Poverená riadením Mgr. Mária Vargová

 

 

 

 

Údaje o zriaďovateľovi:

Názov: Obec Seňa

Sídlo: Seňa 200,

Telefónny kontakt:055/6962204

Adresa elektronickej pošty: Obec Seňa

 

Informácia o činnosti Rady školy:

Rada školy pre  pandémiu nezasadala, Správa o podmienkach a výsledkoch... za minulý školský rok, sa členom Rady školy, rozposlala mailom a schválila telefonickým dohovorom. Ustanovujúca schôdza novej Rady školy sa konala  3.6.2021.

Prijaté uznesenia: -

 

Informácia o činnosti Pedagogickej rady:

Dátumy zasadnutí:

23.8.2020 – Zasadnutie pred novým školským rokom 2020/2021

Program:

 1. Schválenie spôsobu plánovania, zápisu v triednej knihe, vedenie triednej dokumentácie.
 2. Schválenie správy o výsledkoch a podmienkach.... za 2019/2020.
 3. Sprievodca školským rokom 2020/2021.
 4. Návrh Plánu práce 2020/2021.
 5. Prerokovanie a schválenie Školského poriadku školy.
 6. Voľba vedúceho MZ
 7. Diskusia
 8. Uznesenie, záver
 9. Uznesenie:     

1.Postupovať podľa školského vzdelávacieho programu,

2.dbať na bezpečnosť detí a svoju,

 3.dodržiavať hygienické opatrenia.

 

19.4.2021- Zasadnutie Pedagogickej rady

Program:

1.Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia

2.Zhodnotenie aktivít

3.Hospitácie- závery

4.Závery z účasti na vzdelávaniach

5.Pripravované akcie 

6.Diskusia

7.Uznesenie, záver

Uznesenie:

1.Vo zvýšenej miere dodržiavať opatrenia proti šíreniu COVID-19

2.Dôsledne sa pripravovať na VVČ začínajúcim pedagogickým zamestnancom.

 

30.7.2021 - Zasadnutie pedagogickej rady

1.Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia

2.Analýza výchovno vzdelávacej činnosti – pozitíva- negatíva, diagnostika triedy

3.Kontrola a odovzdávanie triednej dokumentácie na archiváciu

4.Diskusia, opatrenia

5.Uznesenie

Uznesenie:

1.Dbať na vzťahy v kolektíve, na klímu na pracovisku

2. Dodržiavať a dbať na lojalitu k zamestnávateľovi

3. Dbať na ochranu zdravia pred chorobami, úrazmi

 

Informácie o činnosti Metodického združenia:

Metodické združenie nevykonávalo žiadnu činnosť, preto na návrh riaditeľky školy  a po odsúhlasení Pedagogickou radou sa zrušilo. Jej činnosť sa presunie na zasadnutia Pedagogickej rady.

 

Údaje o počte detí

Údaje o počte detí k 15.9.2020

1. trieda 2-3,5 ročné deti: 16

2. trieda Bublinky 3-4 ročné deti: 21

3. trieda Hviezdice 4-5 ročné deti: 21

4. trieda Vážky 5-6 ročné deti: 15

5. trieda Rybičky 4-6 ročné deti: 20

Počet detí spolu: 93

Údaje o počte zapísaných detí do MŠ k 31.6.2021:

1. trieda 2-3,5 ročné deti: 20

2. trieda Bublinky 3-4 ročné detí.21

3. trieda Hviezdice 4-5 ročné deti: 20

4. trieda Vážky 4-6 ročné deti: 14

5. trieda Rybičky 5-6 ročné deti: 20

Počet detí spolu: 95

Počas školského roka dve deti z rómskej marginalizovanej komunity sa z MŠ odhlásili (,,nechcú chodiť“), postupne nastupovali deti, ktorých rodičom sa skončila rodičovská dovolenka alebo sa naskytla pracovná príležitosť a nastupovali do práce.

Pre pandémiu koronavírusu sme mali od 18.1.2021  do 31.1.2021 materskú školu otvorenú len pre deti z kritickej infraštruktúry (podľa odporúčania Úradu verejného zdravotníctva). Od 1.2.2021 do 9.2.2021, na základe zistenia výskytu choroby Covid-19 v materskej škole sme boli Úradom verejného zdravotníctva ako subjekt zatvorený. Od 10.2.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa mohli do materskej školy nastúpiť všetky deti. Počet detí navštevujúcich materskú školu sa postupne zvyšoval, aj keď niektoré deti do materskej školy nenastúpili z obavy rodičov z nákazy vírusom ani v mesiaci marec.

Priemerná dochádzka:

Trieda Vážky: 66,22 %

Trieda Hviezdice: 66,98%  

Trieda Chobotničky:66,73%

Trieda Bublinky: 75,13%

Trieda Rybičky:70,68% (január, február nie)

Priemerná dochádzka celkovo: 69,15

(pre porovnanie v školskom roku 2019/20 -62,16 %).

Priemernú dochádzku nám znížili:

1.obavy rodičov pred prenosom a nákazou koronavírusom, deti ostávali doma s najbližšími členmi rodiny,

2.deti z MRK, ktoré do MŠ svojvoľne nechodili,

3. deti z MRK, ktoré navštevovali MŠ veľmi nepravidelne.

Počet detí k 2.9.2020 s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky 7.

Počet detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 31.

Počet deti nastupujúcich do ZŠ k 2.9.2021 – 31.

Počet detí s odkladom plnenia povinnej školskej dochádzky k 2.9.2021 - 0.

Zápis do MŠ sa konal 4.-5. mája 2021 od 16.00 do 19.00 hod., len na prízemí - v riaditeľni MŠ. Podľa pokynov MŠVVaŠ SR zapísať deti do MŠ mohli rodičia počas celého mesiaca Máj 2021.

Počet podaných žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2021-2022 k 31.8.2021  - 37.

Počet detí k 15.9.2021-89

Predpokladaný celkový počet detí v školskom roku 2020/2021-95 .

 

Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy

Počet deti nastupujúcich do ZŠ k 2.9.2021 – 31.

 

Údaje o počte detí so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami:

V školskom roku 2020/2021 navštevovalo našu materskú školu jedno dieťa so špeciálnymi potrebami v doprovode zákonného zástupcu na dve hodiny denne a  dvakrát týždenne.

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci Materskej školy, Seňa 200,  v školskom roku 2020/2021:

Pedagogickí zamestnanci: počet 10 (jedna riaditeľka , deväť učiteliek, počet tried 5 )

Mgr. Valéria Čomová – riaditeľka MŠ, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,  uvádzajúci učiteľ pre začínajúce učiteľky, vedenie odbornej praxe troch študentiek strednej školy v mesiaci Jún 2021

Petra Domonkošová - triedna učiteľka, samostatný pedagogický zamestnanec,

Nikola Gunglová DiS.art.- triedna učiteľka, začínajúci pedagogický zamestnanec, samostatný pedagogický zamestnanec od 1.6.2021,

Júlia Šnír (rod. Hámorská) – triedna učiteľka, samostatný pedagogický zamestnanec,

Monika Šoltésová – triedna učiteľka, samostatný pedagogický zamestnanec,

Mgr. Mária Vargová – triedna učiteľka, poverená riadením Metodického združenia, samostatný pedagogický zamestnanec,

Etela Gálffyová –  učiteľka, samostatný pedagogický zamestnanec,

Bc. Eva Petiová – učiteľka, začínajúci pedagogický zamestnanec, samostatný pedagogický zamestnanec od 1.5.2021,

Eva Krajňáková- učiteľka, začínajúci pedagogický zamestnanec, samostatný pedagogický zamestnanec od 1.6.2021,

Margita Vargovčáková –učiteľka, začínajúci pedagogický zamestnanec, samostatný pedagogický zamestnanec od 1.6.2021,

Nikola Cibuľová – učiteľka, od 27.11.2019 čerpanie materskej dovolenky, následne rodičovskej dovolenky.

Nepedagogickí zamestnanci:

Helena Biaková – donášačka stravy,

Eva Harbulyáková – upratovačka, odchod do dôchodku 12.7.2021,

Katarína Galková- upratovačka,

Monika Kovalová Spišáková – upratovačka, nástup 6.7.2021,

Alžbeta Domonkošová – upratovačka a roznášačka jedla pre starobných dôchodcov, dlhodobo práceneschopná,

Spĺňanie kvalifikačných požiadaviek

Pedagogickí zamestnanci spĺňajúci kvalifikačné požiadavky pre pedagogickú činnosť:

Mgr. Valéria Čomová  - SŠ vzdelanie (SPgŠ Levoča)

                                    -I. stupeň VŠ vzdelania (PF PU v Prešove)

                                   -II. stupeň VŠ vzdelania (PF UMB v Banskej Bystrici)

-1. atestácia (MPC Košice)

Nikola Cibuľová          - SŠ vzdelanie (KSPgŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice)

Petra Domonkošová    - SŠ vzdelanie (ZSŠ Trebišov)                         

Etela Gálffyová          -SŠ vzdelanie  (SPgŠ Lučenec)

Eva Krajňáková - Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Košice,

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,

Bc.  Eva Petiová         - Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice,

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,

Monika Šoltésová      - SŠ vzdelanie  (SPgŠ KG Prešov)

Júlia Šnír                      - SŠ vzdelanie (SSOŠ, Bukovecká, Košice)

Mgr. Mária Vargová  -I. a II. stupeň VŠ vzdelania (PF PU v Prešove)

Margita Vargovčáková – Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Požiarnická 1, Košice

Pedagogickí zamestnanci nespĺňajúci kvalifikačné požiadavky pre pedagogickú činnosť:

Nikola Gunglová Dis.art.- Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice, učiteľ dramatického umenia a tanca, po úspešnom vykonaní skúšok prijatá na štúdium učiteľstva predprimárneho vzdelávania (Júl 2020), študujúca, pokračuje v štúdiu.

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Účasť na vzdelávaniach, seminároch, krátkodobých školeniach, konferenciách:

vzhľadom  na proti pandemické opatrenia vlády, vzdelávania sa konali len cez webináre, alebo on line.

 Zriaďovateľ školy, Obec Seňa preplatil učiteľkách vzdelávania /4 webináre/ v hodnote 200 €:

Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní – pre 5 osôb po 2 hodiny,

Projektové vyučovanie v materskej škole- pre 5 osôb po 2 hodiny,

Rozprávka a príbeh v edukácii materskej školy- pre 5 osôb po 2 hodiny,

Finančná gramotnosť v materskej škole- pre 5 osôb po 2 hodiny.

Lektor webinára  PaedDr. Katarína Hvizdová. Zúčastnili sa na ňom učiteľky, ktoré mali o to záujem, vo svojom voľnom čase.

Mgr. Valéria Čomová

Účasť na vzdelávaniach:

-špecializačné vzdelávanie Uvádzajúci pedagogický zamestnanec /50 hodín, MPC Bratislava/,

-Projektové vyučovanie v materskej škole /2hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová /,

-Rozprávka a príbeh v edukácii materskej školy /2 hodiny PaedDr. Katarína Hvizdová/,

-Učíme v globálnych súvislostiach /2 hodiny MPC Prešov/,

-Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie /4 hodiny, MPC Prešov/,

-Portfólio pedagogického zamestnanca /1.5 hod. Akadémia vzdelávania/

 

M. Šoltésová

 Účasť na vzdelávaniach:

-Finančná gramotnosť v materskej škole /2hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová/,

-Rozprávka a príbeh v edukácii materskej školy /2 hodiny,PaedDr. Katarína Hvizdová /.

Petra Domonkošová

Účasť na vzdelávaniach:

-Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní /2 hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová/,

-Projektové vyučovanie v materskej škole /2hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová/,

-Finančná gramotnosť v materskej škole /2hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová/,

-Rozprávka a príbeh v edukácii materskej školy/2 hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová /.

Júlia Šnír (Hámorská)

Účasť na vzdelávaniach:

-Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní /2 hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová /,

-Ako na enviromentálnu výchovu v materskej škole /1,5 hodiny, Pro Solution,/.

Margita Vargovčáková

Účasť na vzdelávaniach:

-Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní /2 hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová /,

-Projektové vyučovanie v materskej škole /2hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová /,

-Finančná gramotnosť v materskej škole /2hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová/.

Nikola Gunglová DiS.art

- štúdium učiteľstva predprimárneho vzdelávania na strednej škole.

Účasť na vzdelávaniach:

-Projektové vyučovanie v materskej škole /2hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová /,

Bc. Eva Petiová

Účasť na vzdelávaniach:

-Finančná gramotnosť v materskej škole-/2 hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová /,

-Pripravení na školu/1.5.hod,. Raabe/,

-Dieťa s ADHD v MŠ / 70.min.,V lavici/,

-Agresívne správanie u dieťaťa v MŠ / 70.min.,V lavici/,

-Ako učiť malé deti, hrou! /90 min, Raabe/,

-Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi / 90 min., Raabe/,

-Podporme našich najmenších v ich vývine! / 90 min,. Raabe/

Eva Krajňáková

Účasť na vzdelávaniach:

-Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní /2 hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová /,

-Projektové vyučovanie v materskej škole /2hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová /,

-Rozprávka a príbeh v edukácii materskej školy/2 hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová /,

-Vplyv telesnej aktivity na rozvoj pohybovej sústavy dieťaťa alebo psychomotorika očami odborníka /1.5 hod., Pro Solution/.

Mgr. Mária Vargová

Účasť na vzdelávaniach: 0

Etele Gálffyová

Účasť na vzdelávaniach:

-Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní /2 hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová /,

-Finančná gramotnosť v materskej škole /2hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová,/,

-Rozprávka a príbeh v edukácii materskej školy /2 hodiny, PaedDr. Katarína Hvizdová/.

 

Vzdelávanie cez Metodicko pedagogické centrum  (MPC) je bezplatné, vzdelávanie PaedDr. Kataríny Hvizdovej nám zaplatil zriaďovateľ školy,  vzdelávanie cez súkromné spoločnosti si platili zamestnankyne samé.

 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Materská škola je zameraná na rozvoj telesných, pohybových zručností detí a rozvoj enviromentálneho cítenia detí.

Aktivity pre deti s rodičmi sa nekonali z dôvodu nariadení hlavného hygienika, Úradu verejného zdravia, nariadenia ministra školstva.

S dianím v materskej škole sme informovali zákonných zástupcov osobne, prostredníctvom internetových stránok školy (web stránky, facebookovej stránky) aj formou oznamov na nástennej tabuli. Všetky aktivity, ktoré sme realizovali boli zamerané na holistický rozvoj osobnosti dieťaťa.

Výlety, exkurzie, výcviky, spoločenské podujatia boli zrušené.

Krúžková činnosť sa nemohla realizovať.

 

Aktivity, ktoré sme zrealizovali

 • smerom na Boží vrch (,,Čipke“), hrami sme podporili zdravý životný štýl, viedli deti k pohybu ako prevencii voči chorobám, obezite. Výletu sa zúčastnili deti z tried Vážky, Rybičky – 18.6.2021.

Deti z triedy Hviezdice absolvovali prechádzku do záhrady 21.9.2021.

Turistickú vychádzku k Senianskemu rybníku absolvovali deti – predškoláci z tried Vážky, Rybičky – 23.4.2021

Pri príležitosti Dňa materských škôlSvetového dňa detí sme pripravili pre deti zábavné dopoludnie. Svoj sviatok sme oslávili súťažami, spoločným tancom a na záver diskotékouv jednotlivých triedach 16.11.2021.

Deti sa naučili básne rámci Čarovného zvončeka, ktoré predniesli kamarátom v triedach. Pani učiteľky ich nahrali a zverejnili ich prednes na facebookovej stránke počas mesiacov marec a apríl 2021. Čítali sme deťom rozprávky z ich obľúbených kníh vo zvýšenej miere v mesiaci marec 2021.

Pre deti sme zorganizovali divadelné predstavenia. Viedli sme ich k podpore duševného zdravia, k ochrane prírody, k slušnému správaniu, k aktívnemu oddychu po práci, rozvoju komunikačných schopností: 19.3.2021 Guľko bombuľko (on line, Bábkové divadlo Košice), 15.4.2021 Janko Hraško a iné hraškoviny (on line, Bábkové divadlo Košice), Vlk a 4 kozliatka 15.6.2021, Mechurik,Koštúrik (SND Bratislava, pod záštitou MŠVVŠ SR, on line, len triedy Rybičky a Vážky ) 1.6.2021,

Svetový deň zdravia sme si pripomenuli pohybovými aktivitami na školskom dvore 8.4.2021.

V materskej škole sme pre starých rodičov, mamičky  pripravili kultúrny program a darčeky po jednotlivých triedach. Cez facebookovú stránku školy  v mesiacoch október – november 2020, máj 2021 sme im vystúpenia predviedli.

S košmi plných balíčkov nás 4.12.2019 navštívil Mikuláš.

Pani učiteľky s deťmi pripravili pre rodičov Vianočné besiedky - pozdravy /cez facebook/ v decembri 2020.

Letná olympiáda – 21.6.2021 behali, hádzali raketou, oštepom, guľou, podliezali.

            Rozprávkový karneval sa konal v jednotlivých triedach MŠ. Hallowenske predpoludnie po triedach -23.10.2020, namiesto strašidelného večera,ale  aj 12.11.2020, 19.11.2021.

Deň detí sa konal po jednotlivých triedach 1.6.2021. Spev, tanec, hudba sa ozývala po celej budove MŠ.

Rozlúčkové slávnosti sa konali-22.6.2021, 29.6.2021.

           Aktivity, ktoré sme dodatočne zaradili:

Materská škola je členom Slovenského atletického zväzu (SAZ) a v rámci Detského športového klubu Atleťáčik sa zapojila do korešpondenčnej súťaže organizovanej SAZ.

Športový deň sa konal s disciplínami: hod loptou dolným oblúkom, člnkový beh – 26.10.2020,hádzanie lopty do diaľky – 28.10.2020.

Počas celého školského roka prebiehali Ovocníčkové dni, počas ktorých deti konzumovali ovocie a zeleninu (zameranie MŠ).

Počas zimného obdobia deti kŕmili vtáčiky semenami, orechmi aj z vlastných zdrojov (zameranie MŠ).

 

Ďalšie aktivity v školskom roku 2019/2020:

1.vyšetrenie zraku detí – cez projekt Zdravé oči už v materskej škole 26.5.2021

2.projekt Múdre hranie 1.2021-5.2021

3.Prax študentiek strednej školy

Prax absolvovali 3 študentky strednej pedagogickej školy z Košíc

 

            Neuskutočnené (z dôvodu zákazu  organizovať   spoločné kurzy, výcviky, podujatia s účasťou viacerých osôb na zabránenie šírenia vírusu Covid_19):

    1.Návšteva ZOO,

    2.Zimné olympijské hry -  nahradené športovými aktivitami pre deti na školskom dvore,       v januári MŠ bola len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre,

   3.Návšteva bábkového divadla  alebo Štátneho divadla v Košiciach spolu s rodičmi,

   4.Plavecký výcvik,

   5.Škola v prírode,

7.Návšteva ZŠ.

 

Výchovno vzdelávacie aktivity sme nemohli vykonávať na verejnosti. Uverejňovali na sme ich na facebookovej stránke školy (proti pandemické opatrenia).

 

Informácie o projektoch do ktorých bola škola zapojená

Materská škola sa zapojila 1.2.2021do projektu Múdre hranie, ktorý bol vyhlásený Ministerstvom školstva. Dostali sme maximálnu dotáciu 1000 €., ktorú sme využili do 31.5.2021.

           

         Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy

Cez projekt Múdre hranie, vyhlásený Ministerstvom školstva sme dostali maximálnu dotáciu 1000 €. Za túto sumu sa zakúpili:

-ortopedické puzzle sada more - univerzal za 165 € (koberec na precvičovanie chodidiel detí),

-drevené magnetické kocky 100 ks za 146 €

-drevené magnetické kocky 50 ks za 79 €,

-stavebnica drevená Hrady 100 ks za 58,60 €,

-drevená magnetická stavebnica 130 ks za 251,40 €,

- 43 ks detských kníh s detským hrdinom za 300 €.

 

V školskom roku 2020/2021, sa pre materskú školu zakúpili tri interaktívne tabule v celkovej hodnote 7074 €. Na tento účel sme zo zdrojov ZRŠ previedli do pokladne Obce 1500 €. Obec zaplatila 5574 €.

Kúpil sa laminátovací stroj.

 

Zo sponzorských peňazí sme zakúpili nerezový jedlo nosič do výdajne stravy.

 

Ďakujeme vedeniu obce za podporu materskej školy a záujem o jej rozvoj.

 

Ďakujeme vedeniu obce za možnosť využitia všetkých finančných prostriedkov z dotácie na predškolákov v prospech detí.

 

Ďakujeme všetkým sponzorom, rodičom za sponzorské dary (papiere na kreslenie, farbičky, modelovaciu hmotu...) a finančné príspevky.

 

Vedenie Obce Seňa malo záujem vo februári 2021 otvoriť svoju materská školu čo najskôr pre všetky deti. Počas celého školského roka predstavovali náklady na prevádzku materskej školy vysokú finančnú čiastku (na hygienické zabezpečenie prevádzky z dôvodu neustálej dezinfekcie priestorov a vybavenia, na papierové utierky namiesto uterákov pre deti a personál, na ochranné pracovné prostriedky  pre zamestnancov).

 

Priestorové podmienky v školskom roku 2020/2021

Materská škola mala 5 tried. Poskytovala celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Materská škola je umiestnená v budove Obecného úradu. Na prízemí sa nachádzajú šatne pre deti, šatňa pre personál, riaditeľňa, konvektomat, miestnosť na umiestnenie biologického odpadu. Nasleduje schodisko na prvé a druhé poschodie. Na prvom poschodí sa nachádzajú herne pre tri triedy (50 detí), ktoré slúžia aj ako spálne, Tu je umiestnená aj výdajňa jedla, jedáleň, kúpeľňa pre 50 detí, toaleta pre dospelých, konvektomaty  pre výdajňu stravy a upratovačky, výťah pre dovoz stravy. Na druhom podlaží, v podkroví, sú dve triedy (spolu pre 43 detí), dve kúpeľne, toaleta pre dospelých, konvektomat, sklady na učebné pomôcky a výtvarné potreby. Máme vytvorené aj únikové schodisko napojené na prvé aj druhé poschodie. Na školskom dvore sa nachádza preliezková zostava, lezecký komín, domček so šmýkačkou, domček s vnútorným sedením a tabuľou na kreslenie, zostavami na sedenie a kreslenie  pre deti. Nachádza sa tu aj kvetinový záhon, bylinkový a  jahodový záhon.

Zostavu s hojdačkou na odporúčanie kontrolóra detských ihrísk a pre zaistenie bezpečnosti detí sme museli rozobrať z dôvodu spráchniveného dreva.

 

Materiálne podmienky

V školskom roku 2019/2020 sa pre deti MŠ zakúpili učebné pomôcky:

-Malý architekt – dinosaury 1 ks, Malý architekt Abeceda a čísla (630 dielikov) 1 ks, Morphum junior pastel 1 ks, magnetická stavebnica Tangram (100 ks dielikov),hra tak rýchlo Tony 1 ks, hra Bosorkina kuchyňa 1 ks, Sada 12 ks magnetických tabuliek červených 1 sada, magnetický röntgen na cesty 2 ks, magnetické tangramy na cesty 2 ks, Ainstain – morská panna 1 ks, Ainstain domáce zvieratá 1 ks, Ainstain KiGaSet 44 – dopravnéprostriedky 1 ks,Pošli správu 1 ks (rozvoj reči), Raketa 1 ks (počítanie), Prvouku 1- 1ks, Povolania1 1 ks, obrázkové sudoku – 1ks, Fit pre školu Koncentrácia 1 ks, Fit pre školu Koordinácia oka a ruky 1 ks, Fit pre školu Základné porozumenie 1 ks, Fit pre školu Rozvoj geometrických kompetencií 1 ks, Parkový golf 1 ks, stavebnica Drevené kamene 2 ks, hra Motýle 3v1- 1 ks,hra Rybky 3v1 1 ks, Puzzle profesie I., II. -2 ks,

Puzzle Matematický vláčik 1 ks, Mozaika tetris so zošitom s úlohami 1 ks, plastová stavebnice VOXL 200ks – 1 ks, trampolínky 1 ks, magnetická trampolína farby 1 ks, kroket set 1 ks, magnetická Žaba 1 ks, magnetický Motýľ 1 ks,Strom 1 ks, Náhlavný žeriav 1 ks.

Materská škola disponuje 5 ks interaktívnej tabule ( v každej triede), 3 ks PC pre zamestnancov Materskej školy Seňa, 2 ks Pc pre deti,  dvoma čierno bielymi tlačiarňami a jedným kopírovacím zariadením. Ďalej disponujeme televízorom, DVD prehrávačom, 1ks videorekordérom, projektorom, 3 ks CD prehrávačmi, elektrickým keyboardom, digitálnym fotoaparátom a kamerou. Deťom slúžia: Constructa Bot – Bager, 2 včielky BEE Bot, obojstranná podložka pod BEE Bot čísla a hra s číslami, obojstranná podložka pod BEE Bot farma a ostrov, hovoriace štipce, digitálny mikroskop, 2 tablety k počítačom, 2 MP3 prehrávače, PC edukačnými hrami: Začínam sa učiť, Čarovná hračka, Dominik a jeho dobrodružstvá, Okno do sveta, Vševedkovo Safari, Slovenská republika a jej kraje, Čím budem, Alík Môj prvý šlabikár, Alik než pôjdem do školy, Výlety Šaša Tomáša, Dopravná výchova, Vševedko na vidieku, Vševedkova botanická záhrada, Geometria pre najmenších, súbory (8ks) Logico Primo s kartičkami, Bambino Luk, Mini Luk s podložkami a kartičkami, Medvedia rodina  so súborom kariet, 3 ks podložky pre BEE Bot, sady rozprávok s obrázkami veľkosti A4, s obrázkami s časovou a dejovou postupnosťou, s pexesom, s puzzl (sady k deviatim rozprávkam), obrázky s písmenami a číslami slúžiace k rozvoju predčitateľskej gramotnosti, drevené podložky so vzormi slúžiacimi na rozvoj grafomotorických zručností (diagonály, krúžky, vlnovky a oblúky, precvičenie písaných písmen e, l), pieskovnička veľká s podsvietením a s príslušenstvom (lištou na vyrovnanie piesku, lištami so vzormi, štetcami), drevené valčeky na precvičovanie hmatu, semafory  a dopravné kužele, obrázky na rozvoj reči s témami Každodenné situácie, Akcie na cestách, stetoskop, obrázky k súboru Rodinné a spoločenské väzby, Slovné hry a slová, gymnastická kladina, dve gymnastické kozy, gymnastická rebrina nesúmerná, gymnastická drevená šmýkačka do interiéru, prekladaná drevená kladina, drevený záhradný domček, magnetické disky, detektor kovov, magnetický set (na pozorovanie magnetizmu), set na meranie a váženie, set na pozorovanie elementárnych chemických procesov, jednoduché stroje (kladka, páka, naklonená rovina…), magnetizmus-Architektúra, Logeo, drevené Sudoku, vyšívanie, hlavolam Trojuholník, Tiene, Memo, Tetry slúžiace na rozvoj matematickej predstavivosti detí, pamäťová hra na rozlišovanie hmotnosti, skladačka Georello Toolbox s podložkami na rozvoj elementárneho technického myslenia, Color Mánia slúžiaca na priraďovanie farebne náročných dvojíc obrázkov, Pixit slúžiaci na precvičovanie pozornosti v podoblasti matematických predstáv  a k prierezovej téme predčitateľskej gramotnosti,hra Húseničky s podložkou a tvarovatelnými šnúrkami, detský Mini mikroskop, hry na rozvoj logického myslenia Auto blok, Chrám, lego Maják ( pre 5-6 ročné deti), Náuka o poznaní I., II., a III. diel (Naša vlasť -členenie, pohoria, rieky, Príroda – zvieratá, rastliny, ovocie, zelenina, Počasie -fázy mesiaca, Športové aktivity, Ľudské telo  - časti, zmysly, Denný režim, Profesie, Dopravné prostriedky a značky, Hodiny, počítanie, Tiene... ), Tieňohry, Rozprávky IV. (Šípová Ruženka, O dvanástich mesiačikoch, O Pampúšikovi), Životný cyklus včely, motýľa, žaby, Rozprávkový zámok (trojrozmerný z molitanu),Relaxačná hruška –relaxačné sedenie (5 ks, v rôznych farbách), sedačka Vlnka, náučný koberec Krokodíl hop na Rozvoj matematického myslenia, Topologo Visio zameraný na rozvoj orientácie v rovine a v priestore,Nájdi a spočítaj slúžiaci na rozvoj matematického myslenia, Magnetická tabuľka Triedenie farieb,učebné pomôcky na rozvoj reči a komunikačných schopností: Príbehy na kockách, kartičky Emócie, kartičky Aktivity, nafukovacia Slnečná sústava, Tvorca tvarov a telies so zameraním sa na získavanie skúseností pri vytváraní kocky, hranola...,

Múdre hádzanie so zameraním na presnosť hádzania do otvorov podľa pokynu učiteľky (hoď loptičku do otvoru obdĺžnika...), hra Psie kostičky na precvičovanie hmatu, fúkací futbal  na dychové cvičenia,vyšívanie,  pexetria: Záchranári, Poznáš ovocie a zeleninu?, Poznáš naše vlaky?, Zvieratá- poznáš ich rodinu?, Poznáš farby a tvary?, Poznáš povolania?, Húseničky (96 ks), drevená poschodová zostava domčeka so šmýkačkou, lezeckou stenou, schodíkmi, Sketchy-Uhádni obrázok (rozvíjanie predstavivosti detí),

Mladý architekt (stavebnica), logické hárky Mladý architekt, Magnetická tabuľa –zvieratá, séria Cognito: Čísla a počítanie, Aktivity na rozprávanie, Priestorovosť,

Magnetické stavebnice Universal a ,,Aero bugy“ s podvozkami, Veľká skladačka so vzorovými hárkami na rozvíjanie predstavivosti, Mapa sveta aj s maňuškami Deti sveta,

puzzle vrstvové Motýľ, Môj život, odrážadlá Lienky (2 ks),vzdelávacie boxy Tabaluga, Methodiko, Tropicano, Torreta extra, Čo je to?, XXL Pomela,sada Človek a svet, príroda, Spoločnosť, Veľká drevená tabuľa, Sada písmen a Sada číslic k tabuli, Stavebnica Slamky, Hravá geometria, Integrovaný záchranný systém- sada obrázkov, Veľké mesto v boxe, Veľká dedina v boxe, Stavebnica Vesmír, Bludisko, Chrobáky puzzle, Dinosaury puzzle, Magnetická tabuľas guličkami, Maňušky Rozprávka, Medvedík základných zručností. drevené divadlo Kamishibai so sadamirozprávok Vlk a sedem kozliatok , Škaredé káčatko, Macko Brumko, Tri prasiatka, Logico primo Lesné zvieratá , Logico primo Na gazdovskom dvore, Domino pre MŠ, sada obrázkov Príroda okolo nás,zvukové puzzle: Stavebné nástroje, ZOO, Dopravné prostriedky, Hudobné nástroje, drevené domčeky pre vtáky (2 ks), hračkársky lekársky kufrík,

hranol objavov, hodiny na rozlišovanie tvarov, set panvíc a hrncov z nehrdzavejúcej ocele, Moziblox príroda, Dom so zvončekom pri dverách, Geometrické domino,

maňušky Profesie, magnetická hra Čím budem, Poly Educator set, Tepmo Tony,

akvarelové pastelky rôznych farieb (13 ks), Magnetrix, pečiatky Hospodársky dvor (2 ks), stavebnica Morphun600 ks, stavebnica IO bloky, Matrice – logické triedenie,

Schubitrix, Kde je Monty - hra na predložky, Vocabulaire  - Výbava domácností a Dom a záhrada, Kalendár celoročných udalostí, koberček Prechod pre chodcov, súbor 24 kariet Domáce zvieratá, Logo Domček kontrolný panel, Magnetické farby,

Hra na doktora- plášť, menovka a stetoskop,obojstranné podložky pre Bee Bot – Rozprávky, Domáce zvieratá, Povolania, plastová sada Zeleninový šalát, hra Tvárou v tvár, Životný cyklus včely, neschnúce plastelíny v 500 g balení v rôznych farbách (10 ks).V súčasnosti máme dve veľké sady na cvičenie získané cez SAZ.

Deti majú k dispozícii Lego Creator, kočiariky, lekárske kufríky, kadernícke sady, potraviny deliteľné na časti, riadiky, bábiky, stavebnice Mega Bloks pre mladšie deti a Mega Bloks staršie deti, popisovateľné kartičky Abeceda trochu inak, nastrkovacie korálky, Pixi : abecedu, čísla, Big –novinku, stavebnicu Architekt -postavy 630 ks v boxe, stavebnicu Architekt zvieratká 630 ks v boxe, stavebnicu Smart – max basic, stavebnicu Smart- max vláčik, stavebnicu Smart- maxtraktor, Safari ruletu na poznávanie geometrických tvarov, kombinovanú váha s vrchnákmi, vyvážené čísla k váhe, sadu filtrácie k vode, magnetický set ovocia a zeleniny na krájanie, drevené kurča so suchým zipsom na krájanie, inteligentná stavebnica ,,Hravá geometria,

mobilnú stojanovú tabuľu (s príslušenstvom, s dvojstrannou magnetickou tabuľou a úložným priestorom), sadu skladáme slová na stojanovú tabuľu, sady hereckých kostýmov: Červená čiapočka, Remeslá, Popoluška, hru Hmataj a chyť, sadu obrázkov Príroda okolo nás II, Matematický vláčik na stenu z filcu, sadu debničiek na hračky.

Pani učiteľky majú k dispozícii vyrezávací stroj, rôzne šablóny k vyrezávaciemu stroju ( písmená, čísla, strom, Vianoce, jar, kvety....),

Knižné publikácie, odborné časopisy odoberané pre pedagogických zamestnancov:

-Svet škôlkara (vydavateľstvo RAABE)-Umenie a svet škôlkara (periodikum),

-Svet škôlkara (vydavateľstvo RAABE)-Príroda a svet škôlkara (periodikum),

 -Problémové dieťa (vydavateľstvo RAABE), (periodikum),

-Riadenie a rozvoj materskej školy (RAABE), (periodikum.

Časopisy pre deti: Vrabček, Včielka (rok 2020)

 

 

 

 

Oblasti s dobrými výsledkami a oblasti, v ktorých sú nedostatky

Silné stránky našej školy:

 • dobrá povesť školy,
 • priaznivá klíma v škole,                                                                  
 • iniciatíva  zamestnancov,                     
 • dobrá spolupráca MŠ so ZŠ, aj so zriaďovateľom,                           
 • dobrá spolupráca s rodinou,                                                                             
 • podpora učiteliek vzdelávať sa zo strany zriaďovateľa,                         
 • dobré vybavenie edukačným materiálom, dostatok kvalitných učebných pomôcok, hračiek,
 •  interaktívne tabule v každej triede.
 • kvalitná príprava detí na vstup do ZŠ.

Slabé stránky našej školy:

-nedostatočné skladové priestory,

-poškodené schody smerom na 1 poschodie (pôvodné, ktorých sa rekonštrukcia netýkala),

Možnosti/ príležitosti:

-spoločné aktivity školy s rodičmi, s cieľom ukázať a viesť rodičov aktívnemu  a zmysluplnému prežívaniu spoločných chvíľ so svojimi deťmi.

Riziká:

-dlhodobá práceneschopnosť učiteliek, zastupovanie učiteľky,

- absencia realizácie krúžkov pre pandemické opatrenia,

-zhoršenie sociálneho zázemia rodín,

-nepravidelná dochádzka detí do materskej školy,

-chyby v rodinnej výchove (prehnaná láska, nedostatok rodičovskej lásky, neobjektívnosť pri hodnotení detí, nadmerná ctižiadostivosť rodičov) a s tým súvisiaca spolupráca s rodičmi,

-administratívne preťažovanie pracovníkov v školstve.

 

Počas celého školského roka sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu  Hravo s Tulíkom, ktorý bol vypracovaný na základe odporúčaní Štátneho vzdelávacieho programu, školského zákona a vlastného zamerania MŠ. Môžeme skonštatovať,

že výkonové štandardy, ktoré sa uskutočňovali v materskej škole,  počas vzdelávacích aktivít, deti zvládli na požadovanej úrovni.

Vzdelávacia oblasť zdravie a pohyb

Pozitíva:

Vzhľadom na zameranosť materskej školy aj odporúčania ÚVZ  sme sa snažili čo najviac aktivít vykonávať na čerstvom vzduchu. Deti milujú pohyb, rady behajú, lezú, šmýkajú sa, hádžu  „ oštepom, guľou, raketkou“ , súťažia. Sú nadšené a  majú rady ranné cvičenia, pobyt na školskom dvore, súťaže počas Olympijských hier aj súťaže, ktoré vykonávame cez Slovenský atletický zväz.

Negatíva:

Nedostatky pretrvávajú v chytaní lopty, niektoré deti, vzhľadom na vek, majú nekoordinované pohyby a slabú vytrvalosť pri hrách pohybového charakteru.  

Opatrenia: Je potrebné zamerať sa na precvičovanie vytrvalosti, chytania a hádzania lopty, na častejšie využívanie náradia a náčinia pri telovýchovných cvičeniach a aktivitách.

Vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia

Pozitíva:

Deti obľubujú rozprávky, detské príbehy, riekanky, porekadlá, slovné hry, tvorbu rýmov, hry s písmenami. Rady obkresľujú. Veľmi radi ,,píšu“ na magnetickú tabuľu a vykresľujú omaľovanky. Je veľmi dobrá spolupráca učiteliek a rodičov, rodičia akceptujú rady, odporúčania učiteliek pre zlepšenie komunikačných schopností detí a jemnej motoriky detí. Veľmi dobré výsledky má spolupráca rodičov s logopédom s následným odstraňovaním rečových porúch u detí.

Negatíva: V malej triede bolo viac detí, ktoré nastúpili do MŠ v štádiu bez slovnej komunikácie. U detí starších vekových skupín pretrváva  zlá výslovnosť detí.

Nedostatky sú v úchope grafického materiálu, v sedení pri stole, tlaku na podložku.

Opatrenia: Viesť k správnemu úchopu grafického materiálu aj s pomocou zákonných zástupcov ( konzultovať, upozorňovať). 

Vzdelávacia oblasť matematika a práca s informáciami

Pozitíva:

Matematické operácie sú u detí veľmi obľúbené: vytvárajú priestorové zostavy, cesty, skupiny s rôznymi množstvami, odoberajú, prikladajú a počítajú po jednom, majú radi matematické rozprávky a matematické a logické hry. Radi pracujú s edukačnými programami, s robotickými hračkami, ktorú programujú na štvorcovej sieti.

Negatíva: niektoré deti si mýlia ľavú/pravú stranu,  priestorové a rovinné útvary, takmer pre všetkých predškolákov bol problém kresliť úlohy v zrkadlovom obraze.

Vzdelávacia oblasť človek a spoločnosť

Rozvíjali sme empatické cítenie, kooperáciu, vzájomnú pomoc, nenásilné riešenie problémov. Využívali sme pri tom prosociálne aktivity, ktoré viedli deti k pozitívnej komunikácii a k ohľaduplnému správaniu sa.

Pozitíva: deti sa na materskú školu adaptovali veľmi dobre. Po prerušení výučby v školách z dôvodu vírusu a dlhšom pobyte doma sa už na materskú školu tešili.

Negatíva: V niektorých prípadoch pretrváva agresivita, hašterenie sa, fyzické útoky. S niektorými zákonnými zástupcami detí sa spolupracovalo veľmi dobre, ale výnimočne boli aj prípady, keď rodič vidí len pozitíva dieťaťa a ťažko sa s ním spolupracuje.

Opatrenia: pri spolupráci a komunikácii s rodičmi dodržiavať odporúčané postupy opísané v odborných publikáciách z oblasti poradenstva rodičom. 

Vzdelávacia oblasť človek a príroda

Pozitíva:

Deti získavali poznatky najmä v hre, praktickou činnosťou, bádaním, experimentovaním..

Získavali skúsenosti so sadením, zberom úrody. Vyrobili sme Hmyzí hotel. Deti sa oboznámili sa s významom starostlivosti o záhony nielen pre krásu a úžitok  (mäta, medovka, repík, alchemilka, horec) ale aj pre včelstvo. Veľa poznatkov deti získali pozorovaním okolia a prírody. Využívali sme aj IKT technológie a dostupné edukačné softvérové hry.

Témy magnetizmu, tepla a horenia, topenia a tuhnutia, svetla a tieňov sa tešia veľkej obľube, deti sa s nimi oboznamujú zážitkovou formou a pokusmi.

Negatíva: -

Opatrenia:-

Vzdelávacia oblasť človek a svet práce

Pozitíva:

Veľmi rady sa hrajú so stavebnicami, konštruujú ale len podľa fantázie, majú rady námetové hry na lekára, policajta, kuchára...

Negatíva:

Problémy pretrvávajú pri konštruovaní podľa návodu, deťom chýba trpezlivosť.

Opatrenia: viesť deti k trpezlivosti a dôslednosti pri skladaní, konštruovaní.

 

Vzdelávacia oblasť umenie a kultúra (výtvarná a hudobná výchova)

Pozitíva:

Táto vzdelávacia oblasť je u detí veľmi obľúbená. Rady spievajú, dramatizujú aj počas chvíľ ,,prestojov“ (pred/ v kúpeľni, počas presunu v  priestoroch MŠ).

Veľmi rady kreslia, maľujú, spievajú, tancujú a hrajú na Orffových hudobných nástrojoch.

Negatíva:

Nedostatky pretrvávajú pri skladaní papiera, strihaní – držaní nožníc, pri strihaní  oblúka, kreslení ľudskej a zvieracej postavy.

Opatrenia:

Vo zvýšenej miere, neustále a individuálne sa venovať deťom pri kreslení ľudskej postavy. Viesť k správnemu úchopu grafického materiálu aj s pomocou zákonných zástupcov ( konzultovať, upozorňovať).